dialektyczny


dialektyczny
I
«oparty na dialektyce, zgodny z prawami dialektyki»

Rozwój dialektyczny.

Dialektyczna jedność.

∆ Materializm dialektyczny «nauka o prawach rozwoju przyrody i społeczeństwa oraz o podstawach ich poznania, ukształtowana na gruncie zespolenia materialistycznej interpretacji rzeczywistości z dialektycznym ujęciem jej przemian i rozwoju; stanowi światopoglądową podstawę marksizmu»
II
1. przestarz.dialektalny
2. daw. «biegły w sztuce prowadzenia dyskusji»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • dialektyczny — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}to samo co dialektalny: Słowniki dialektyczne. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}dialektyczny II {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ЛАДОШ —         (Ladosz) Ярослав (р. 20.10.1924, Варшава), польск. философ марксист. Чл. ПОРП с 1948. Активно способствовал пропаганде и развитию в послевоенной Польше марксистсколенинской философии. Работы Л. посвящены проблемам диалектического и… …   Философская энциклопедия

  • dialektycznie — dialektycznieej przysłów. od I dialektyczny Ujmować, rozpatrywać jakieś zagadnienie dialektycznie …   Słownik języka polskiego

  • filozofia — ż I, DCMs. filozofiafii; lm D. filozofiafii (filozofiafij) 1. «nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury bytu, ludzkiego poznania, zasad wartościowania, miejsca człowieka w świecie i jego poglądu na świat, obejmująca… …   Słownik języka polskiego

  • materializm — m IV, D. u, Ms. materializmzmie, blm 1. filoz. «kierunek filozoficzny przeciwstawny idealizmowi, głoszący tezę o materialności, poznawalności i niezależnym istnieniu świata, o pierwotności materii i wtórności świadomości; w ontologii: przyjmujący …   Słownik języka polskiego

  • determinizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. determinizmzmie, blm, filoz. {{/stl 8}}{{stl 7}} jedna z koncepcji filozoficznych, odnosząca się do porządku w świecie, zakładająca m.in., że istnieją pewne więzi w obrębie świata realnego, występujące w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień