list


list
m IV, D. -u, Ms. liście; lm M. -y
«pisemna wypowiedź skierowana do osoby lub instytucji; papier, na którym napisano tę wypowiedź (także wraz z kopertą)»

List prywatny, urzędowy.

List pochwalny.

Doręczyć list.

Napisać, wysłać list do kogoś.

Wrzucić list do skrzynki.

Odpisać na list.

∆ List gończy «publiczne ogłoszenie władz sądowych wzywające do ujęcia lub zawiadomienia o miejscu pobytu przestępcy lub osoby podejrzanej o dokonanie przestępstwa»
∆ List otwarty «pismo adresowane do kogoś określonego, ale podane do wiadomości publicznej w prasie lub jako oddzielny druk»
∆ List polecający «list, w którym autor poleca komuś oddawcę listu»
∆ List polecony «list, którego doręczenie poczta gwarantuje, wysyłany za pokwitowaniem»
∆ List przewozowy «dokument stwierdzający oddanie i przyjęcie przesyłki do przewozu w transporcie kolejowym, samochodowym, lotniczym lub w żegludze śródlądowej»
∆ Listy odwołujące «dokument składany przez przedstawiciela dyplomatycznego organowi państwa przyjmującego, zawiadamiający o zakończeniu jego misji»
∆ Listy uwierzytelniające «dokument wystawiany dla przedstawiciela dyplomatycznego w randze ambasadora lub posła, podpisany przez głowę państwa wysyłającego, adresowany do głowy państwa przyjmującego»
∆ List żelazny «pismo, w którym sąd zapewnia oskarżonego, przebywającego za granicą, że nie zostanie aresztowany, jeśli stawi się w sądzie w oznaczonym terminie; dawniej również dokument zapewniający nietykalność osobistą, bezpieczny przejazd itp.»
∆ List kredytowy «zobowiązanie wystawcy do uregulowania w określonym terminie należności lub pokrycia strat do wysokości gwarancji»
∆ List zastawny «rodzaj listu kredytowego, papier wartościowy o stałym oprocentowaniu, emitowany przez towarzystwo kredytowe i lokowany przez nie na rynkach pieniężnych w celu zdobywania środków na działalność kredytową»
rel. List pasterski «pismo biskupa do duchowieństwa i wiernych»

Słownik języka polskiego . 2013.

 • List — bezeichnet: eine ausgefuchste Täuschung ein verborgenes taktisches Manöver, siehe Taktik LIST (Psychologie), ein Inventar zur Erfassung von Lernstrategien im Studium den Paul List Verlag, heute zum Ullstein Verlag gehörig Orte: List (Sylt), die… …   Deutsch Wikipedia

 • List — List, n. [AS. l[=i]st a list of cloth; akin to D. lijst, G. leiste, OHG. l[=i]sta, Icel. lista, listi, Sw. list, Dan. liste. In sense 5 from F. liste, of German origin, and thus ultimately the same word.] 1. A strip forming the woven border or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • List — or lists may refer to:* A mailing list * Comma separated lists, a common way of listing in everyday life and computing. ( British usage : Comma separated values) * An electronic mailing list * An electoral list * List (computing) * Lists… …   Wikipedia

 • list# — list n List, table, catalog, schedule, register, roll, roster, inventory denote a series of names or of items written down or printed as a memorandum, a record, or a source of information, but, because of wide differences in their range of… …   New Dictionary of Synonyms

 • List — (l[i^]st), v. t. [imp. & p. p. {Listed}; p. pr. & vb. n. {Listing}.] [From list a roll.] 1. To sew together, as strips of cloth, so as to make a show of colors, or form a border. Sir H. Wotton. [1913 Webster] 2. To cover with list, or with strips …   The Collaborative International Dictionary of English

 • List — Sf std. (8. Jh.), mhd. list, ahd. list (auch m) Stammwort. Aus g. * listi f., auch in gt. lists, anord. list, ae. list m./f. Verbalabstraktum zu dem unter lehren und lernen behandelten Verbalstamm (g.) * lais wissen, (lernen, erkennen) . Das Wort …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • list — list1 [list] n. [ME liste, merging < OE, a hem, border & Anglo Fr < OFr < Gmc * lista, akin to Ger leiste < IE base * leizd , edge, border > L lira, line, furrow, Alb leth, the raised border of a plot of ground, wall] 1. Obs. a… …   English World dictionary

 • LIST — Le journal des amateurs de programmation était une revue d informatique grand public dont le premier numéro fut publié en juillet août 1984, et vendu au prix de 20 Francs. Un numéro était publié tous les deux mois, ou presque, puisqu il était… …   Wikipédia en Français

 • list — n: calendar Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. list …   Law dictionary

 • LIST (F.) — LIST FRIEDRICH (1789 1846) Né à Reutlingen, Friedrich List est tour à tour professeur à Tübingen, journaliste, député, proscrit, incarcéré, expatrié aux États Unis. Ses idées sont exprimées dans son principal ouvrage, Système national d’économie… …   Encyclopédie Universelle

 • List — List: Das gemeingerm. Wort mhd., ahd. list, got. lists, aengl. list, schwed. list gehört zu der unter ↑ leisten dargestellten Wortgruppe. Es bedeutete ursprünglich »Wissen« und bezog sich auf die Techniken der Jagdausübung und des Kampfes, auf… …   Das Herkunftswörterbuch