pozew


pozew
m IV, D. \pozewzwu, Ms. \pozewzwie; lm M. \pozewzwy
«pismo zawierające powództwo, wszczynające w stosunku do pozwanego proces cywilny; dawniej także akt sądowy wzywający pozwanego na rozprawę sądową»

Pozew rozwodowy.

Pozew o obrazę.

Pozew wierzyciela przeciwko dłużnikowi.

Wnieść pozew do sądu.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • pozew — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. pozewzwu, Mc. pozewzwie {{/stl 8}}{{stl 7}} pismo skierowane do sądu przez powoda, wszczynające proces cywilny w stosunku do pozwanego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pozew sądowy. Pozew o zniesławienie. Wniósł do sądu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podtrzymać — dk I, podtrzymaćam, podtrzymaćasz, podtrzymaćają, podtrzymaćaj, podtrzymaćał, podtrzymaćany podtrzymywać ndk VIIIa, podtrzymaćmuję, podtrzymaćmujesz, podtrzymaćmuj, podtrzymaćywał, podtrzymaćywany 1. «trzymając kogoś lub coś nie dać mu upaść,… …   Słownik języka polskiego

  • pozwać — dk IX, pozwaćzwę, pozwaćzwiesz, pozwaćzwij, pozwaćzwał, pozwaćzwany pozywać ndk I, pozwaćam, pozwaćasz, pozwaćają, pozwaćaj, pozwaćał, pozwaćany «wnieść pozew do sądu, wytoczyć komuś proces» Pozwać kogoś do sądu, przed sąd …   Słownik języka polskiego

  • pozwany — imiesł. przymiotnikowy bierny czas. pozwać (p.) pozwany, pozwana w użyciu rzecz., praw. «osoba fizyczna lub prawna, przeciwko której wytoczono powództwo, wniesiono pozew» …   Słownik języka polskiego

  • prawny — prawnyni 1. «dotyczący prawa, stanowiący prawo, obowiązujący według prawa, określony prawem, zgodny z prawem; legalny» Akt, nakaz, kodeks prawny. Norma, sankcja prawna. Opieka, porada, umowa prawna. Prawny właściciel nieruchomości. ∆ Czynność… …   Słownik języka polskiego

  • rok — m III, D. u, N. rokkiem; lm → lato 1. «jednostka rachuby czasu równa okresowi obiegu Ziemi wokół Słońca (ponad 365 dni), liczona według naszego kalendarza od 1 stycznia» Rok bieżący, miniony, zeszły, przyszły. Raz do roku. Raz na rok. Przed… …   Słownik języka polskiego

  • sąd — m IV, D. u, Ms. sądzie; lm M. y 1. «państwowy organ wymiaru sprawiedliwości; zespół sędziów» Sąd apelacyjny, kasacyjny, rewizyjny. Sąd cywilny, karny. Sąd wojewódzki. Sąd dla nieletnich. Prezes sądu. Skład sądu. Wyrok są …   Słownik języka polskiego

  • wnieść — dk XI, wniosę, wniesiesz, wnieś, wniósł, wniosła, wnieśli, wniesiony, wniósłszy wnosić ndk VIa, wnoszę, wnieśćsisz, wnoś, wnieśćsił, wnoszony 1. «niosąc umieścić kogoś lub coś we wnętrzu, w środku lub na wierzchu czegoś» Wnieść chorego do karetki …   Słownik języka polskiego

  • wpłynąć — dk Vb, wpłynąćnę, wpłynąćniesz, wpłyń, wpłynąćnął, wpłynąćnęła, wpłynąćnęli wpływać ndk I, wpłynąćam, wpłynąćasz, wpłynąćają, wpłynąćaj, wpłynąćał 1. «płynąc dostać się dokądś, do środka czegoś» Okręt wpłynął do portu. przen. Przez otwarte okna… …   Słownik języka polskiego

  • pozwany — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos odm. jak przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba, przeciwko której wniesiono pozew, wszczęto postępowanie sądowe : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pozwany nie stawił się na rozprawę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień