chemiczny


chemiczny
«odnoszący się do chemii; związany z chemią»

Analiza chemiczna.

Proces chemiczny.

Zjawisko, doświadczenie chemiczne.

Skład, składnik, środek chemiczny.

Budowa chemiczna.

Substancja chemiczna.

Przemysł, kombinat chemiczny.

Laboratorium chemiczne.

Pralnia chemiczna.

∆ Ołówek chemiczny «ołówek z grafitem zawierającym barwnik syntetyczny»
chem. Cząsteczka chemiczna «najmniejsza cząstka związku, która może brać udział w reakcjach chemicznych lub której skład jest taki sam, jak całość związku»
∆ Pierwiastki chemiczne «substancje proste będące zbiorem atomów o tej samej liczbie porządkowej»
∆ Równanie chemiczne «zapis - za pomocą wzorów chemicznych - jakościowych i ilościowych przemian w trakcie reakcji chemicznej»
∆ Symbole chemiczne «umowne międzynarodowe oznaczenia pierwiastków chemicznych w formie skrótów ich nazw łacińskich»
∆ Wzór chemiczny «przedstawienie jakościowego i ilościowego składu związku chemicznego oraz sposobu powiązania atomów w cząsteczce związku - za pomocą symboli chemicznych»
∆ Związek chemiczny, połączenie chemiczne «jednorodna substancja czysta o stałym składzie i stałych właściwościach, zbudowana z dwu lub więcej rodzajów atomów, powstająca w wyniku reakcji chemicznej»
wojsk. Broń chemiczna «broń masowego rażenia wykorzystująca substancje chemiczne o działaniu toksycznym w celu porażania ludzi i zwierząt, a także skażania terenu, wody, żywności itp.»
chemiczno-fizyczny «dotyczący chemii i fizyki»

Wydział chemiczno-fizyczny na uniwersytecie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • chemiczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. chemia w zn. 1.: Wzór chemiczny. Reakcja chemiczna. Odczynniki chemiczne. Fabryka chemiczna. Skażenie chemiczne. Technikum chemiczne. Sklep chemiczny. Atak chemiczny. Broń chemiczna. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • węgiel — m I, D. węgielgla 1. blm «skała osadowa, organiczna, o barwie od brunatnej do czarnej, powstała (głównie w górnym karbonie, permie i trzeciorzędzie) z resztek substancji roślinnych, z domieszek produktów ich rozkładu oraz z substancji… …   Słownik języka polskiego

  • minerał — m IV, D. u, Ms. minerałale; lm M. y «związek chemiczny, rzadziej pierwiastek chemiczny, powstały w skorupie ziemskiej wskutek procesów geologicznych, mający określony skład chemiczny i właściwości fizyczne, występujący przeważnie w postaci… …   Słownik języka polskiego

  • École polytechnique de Rzeszów — L École polytechnique de Rzeszów (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) est un établissement public d enseignement supérieur technologique de formation d ingénieurs situé à Rzeszów (Pologne). L établissement fait partie du réseau… …   Wikipédia en Français

  • École polytechnique de Silésie — Nom original Politechnika Śląska Informations Fondation 1945 Type Université publique Localisation Coordonnées …   Wikipédia en Français

  • cez — m IV, D. u, Ms. cezie, blm chem. «(Cs) pierwiastek chemiczny, liczba atomowa 55, miękki, srebrzysty, lekki metal należący do grupy potasowców; stosowany jest w komórkach fotoelektrycznych, lampach elektronowych i jarzeniowych, w medycynie, jako… …   Słownik języka polskiego

  • naturalny — naturalnyni, naturalnyniejszy 1. «właściwy naturze, przyrodzie, zgodny z prawami natury; utworzony, powstały, odbywający się bez udziału człowieka; niesztuczny, prawdziwy» Las, port naturalny. Miód, sok, tłuszcz naturalny. Naturalne środowisko… …   Słownik języka polskiego

  • substancja — ż I, DCMs. substancjacji; lm D. substancjacji (substancjacyj) 1. «jednorodna materia o ściśle określonym składzie chemicznym, odznaczająca się charakterystycznymi właściwościami chemicznymi i fizycznymi» Substancje białkowe, tłuszczowe.… …   Słownik języka polskiego

  • węgiel — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. węgielgla, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pierwiastek chemiczny, niemetaliczny, ciało stałe; tworzy dwie podstawowe odmiany: diament i grafit; w postaci związków wchodzi …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wzór — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. wzoru, Mc. wzorze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rysunek, według którego sporządza się desenie do ozdobienia czegoś; szablon : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wzór do haftowania. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień