zarys


zarys
m IV, D. -u, Ms. \zaryssie; lm M. -y
1. «ogólny kształt postaci lub przedmiotu, sylwetka; linia wyznaczająca ten kształt, kontur»

Daleki, przybliżony, wyraźny zarys czegoś.

Zarys twarzy.

Zarysy gór.

Zarysy budynków we mgle.

Odróżniać zarysy czegoś.

◊ W głównych, w ogólnych itp. zarysach «ogólnie, z grubsza»
2. «projekt, plan, szkic czegoś»

Zarys kompozycji obrazu.

Zarys dramatu, dzieła, powieści.

Przedstawić coś w zarysie.

3. «dzieło podające wiadomości w formie szkicowej; zbiór podstawowych wiadomości z danej dziedziny»

Krótki, ogólny, popularny zarys.

Zarys historii, geografii, literatury.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zarys — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. zaryssie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ogólny kształt widocznego przedmiotu, odcinający się konturami od tła; obrys : {{/stl 7}}{{stl 10}}Widać było zarys gór na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zarys — W głównych, ogólnych, grubszych itp. zarysach «ogólnie, nie wdając się w szczegóły, z grubsza, w przybliżeniu»: Koniec X w. to nowy jakościowo okres w historii Skandynawii. Powstają wtedy pierwsze państwa – ich zasięg terytorialny przetrwał w… …   Słownik frazeologiczny

  • History of philosophy in Poland — The history of philosophy in Poland parallels the evolution of philosophy in Europe generally. Polish philosophy drew upon the broader currents of European philosophy, and in turn contributed to their growth. Among the most momentous Polish… …   Wikipedia

  • Польский язык — Самоназвание: język polski, polszczyzna Страны: Польша, США …   Википедия

  • Метатеза плавных в славянских языках — Метатеза плавных[1]  общеславянское фонетическое изменение. Заключается в устранении праславянских сочетаний *TorT, *TolT, *TerT, *TelT в середине слова и сочетаний *orT, *olT в начале слова (где T  любой согласный). Возможно, вызвано… …   Википедия

  • Возникновение носовых гласных в праславянском языке — Буква ę, обозначающая носовой звук в польском языке Возникновение носовых гласных  праславянское фонетическое и …   Википедия

  • Хмелевский Петр — (Piotr Chmielowski) известный польский писатель; род. в 1848 г. в Подольской губернии. Окончил курс в Варшавском унив., по классическому отделению филолог. факультета; позднее получил степень д ра философии в Лейпциге за диссертацию: Die… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Хмелёвский — I (Piotr Chmielowski) известный польский писатель, род. в 1848 г. в Подольской губ. Окончил курс в Варшавском унив., по классическому отделению филолог. факультета; позднее получил степень д ра философии в Лейпциге за диссертацию: Die Bedingungen …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • ПОЛЬША — (Polska), Польская Народная Республика (Polska Rzeczpospolita Ludowa), гос во в Центр. Европе. Граничит с ГДР (на З.), ЧССР (на Ю.), СССР (на В.), на С. омывается Балтийским м. Площ. 312 520 км2. Нас. 31 551 тыс. чел. (на 31 дек. 1965). Более… …   Советская историческая энциклопедия

  • Праславянский язык — Праславянский язык  праязык, от которого произошли славянские языки. Никаких письменных памятников праславянского языка не сохранилось, поэтому язык был реконструирован на основании сравнения достоверно засвидетельствованных славянских и… …   Википедия