zerowy


zerowy
«początkowy, wyjściowy; będący zerem»

Poziom, stan zerowy.

geogr. Południk zerowy «południk, od którego się liczy długość geograficzną»
mat. Punkt zerowy «punkt przecięcia się osi w układzie osi współrzędnych»
szt. Grupa, klasa zerowa (zabytków) «w klasyfikacji zabytków: obiekty mające największą wartość artystyczną i historyczną w skali światowej, podlegające ochronie międzynarodowej»
techn. Przegląd zerowy samochodu «przegląd samochodu dokonywany przed sprzedażą w przedsiębiorstwie sprzedającym»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zerowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} wynoszący zero; stanowiący punkt wyjścia, początkowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stan zerowy. Mieć zerowe wiadomości.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl 18}}{{stl 10}}opcja zerowa; zabytek klasy zerowej… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • НЕЙТРАЛЬ — 1. общая точка обмоток многофазных электрических устройств, в которой электрическое напряжение по отношению ко всем внешним зажимам в нормальном режиме одинаково по абсолютному значению 2. провод, соединённый с нейтральной точкой (Болгарский… …   Строительный словарь

  • ПРОВОД НУЛЕВОЙ — электрический провод сети, соединённый с глухозаземлённой нейтралью трансформатора или генератора, или средний заземлённый провод в сети постоянного тока, служащий обратным проводником при неравномерной нагрузке фаз или полюсов (Болгарский язык;… …   Строительный словарь

  • ЦИКЛ НУЛЕВОЙ — комплекс строительно монтажных работ по возведению частей сооружений и инженерных коммуникаций, расположенных ниже условной проектной отметки, принимаемой за «нуль» (Болгарский язык; Български) нулев цикъл (Чешский язык; Čeština) nulový cyklus… …   Строительный словарь

  • absolutny — absolutnyni 1. «całkowity, zupełny, bezwzględny; nie mający żadnych wyjątków, nie nasuwający żadnych zastrzeżeń» Absolutna cisza. Absolutny spokój. Absolutny rekord, rekordzista. Mieć absolutną rację, absolutne zaufanie do kogoś. ∆ Absolutna… …   Słownik języka polskiego

  • bezwzględny — bezwzględnyni, bezwzględnyniejszy 1. «nie mający względów dla innych; świadczący o surowości, okrucieństwie; surowy, okrutny» Bezwzględny przełożony. Bezwzględne postępowanie. Być coraz bezwzględniejszym dla kogoś, w stosunku do kogoś. Być… …   Słownik języka polskiego

  • liczbowy — «składający się z liczb, wyrażony liczbami; oparty na liczbach» Stan liczbowy. Gra liczbowa. Dane liczbowe. Zestawienie liczbowe. ∆ mat. Oś liczbowa «linia prosta, na której obrano punkt zerowy i kierunek dodatni oraz ustalono odcinek… …   Słownik języka polskiego

  • — ż V, DCMs. osi; lm M. osie, D. osi 1. «wyobrażalna prosta będąca linią centralną jakiegoś układu elementów przestrzennych, np. linia centralna budynku, miasta, dzielnicy itp.» Oś urbanistyczna. Zbudować obiekt na osi. ∆ astr. Oś Ziemi, oś ziemska …   Słownik języka polskiego

  • południk — m III, D. a, N. południkkiem; lm M. i «łuk wielkiego koła na powierzchni Ziemi łączący oba bieguny geograficzne» ∆ astr. Południk niebieski «połowa koła wielkiego na sferze niebieskiej przechodzącego przez bieguny świata i zenit» ∆ Południk… …   Słownik języka polskiego

  • zero — n III, Ms. zerze; lm D. zer 1. mat. «liczba oznaczona symbolem 0, która dodana do dowolnej liczby nie zmienia jej wartości; również cyfra 0 w układzie pozycyjnym dziesiętnym» Dopisać zero do cyfry. Skreślić zera przy wykonywaniu obliczeń. Dwa… …   Słownik języka polskiego